Přihlásit se

PŘIHLÁŠENÍ

Zapomenuté heslo?

Soutěž

Soutěž

Úplná pravidla spotřebitelské akce „Zůstaňte s námi a vyhrajte“

I. Úvodní ustanovení, místo a doba konání Akce

1. Tento dokument obsahuje úplná pravidla spotřebitelské akce nazvané „Zůstaňte s námi a vyhrajte“ (dále jen „Akce“). Organizátorem Akce je společnost GT ONE s.r.o.se sídlem Office Park Nové Butovice, Bucharova 2657/12, Praha 5, PSČ 158 00, IČ: 07164386 (dále jen „Organizátor“).

II. Termín akce a rozsah

 1. Akce probíhá na facebookových stránkách Organizátora www.facebook.com/pepicz.cz/ (dále jen „Místo konání akce“) v období od 10. 3. 2019 do 25. 3. 2019 včetně (dále jen „Doba konání akce“).

 2. Akci je možné ukončit dříve za podmínky dle čl. VII odstavec 2 těchto pravidel.

III. Účast v Akci

 1. Akce se může účastnit každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky (dále jen „účastník“ nebo „zákazník“), která v době konání akce označí FB stránku www.facebook.com/pepicz.cz/ jako "To se mi líbí".

      2. Označení stránky jako "To se mi líbí" je možné i z více uživatelských profilů. 

IV. Průběh Akce a výhry

 1. Každý účastník, který splní všechny podmínky uvedené v článku III, má nárok na zařazení do seznamu soutěžících

 2. Výhry:

  1. Organizátor vložil do soutěže 1 x kávovar PHILCO PHCM 3000, 1 x Smoothie mixér Sencor, 1 x Pánev Lamart 20 cm

  2. Organizátor vybere náhodným výběrem 3 výherce, přičemž výhry budou losovány v následujícím pořadí:

   • 1. výhra - kávovar PHILCO PHCM 3000 připadne prvnímu náhodně vybranému účastníkovi

   • 2. výhra - smoothie mixér Sencor připadne druhému náhodně vybranému účastníkovi

   • 3. výhra - pánev Lamart 20 cm připadne třetímu náhodně vybranému účastníkovi

3. Jména výherců budou uvedena na https://www.pepi.cz/soutez 

4. Každý výherce bude kontaktován prostřednictvím Facebooku nebo aplikace Messenger od spol. Facebook.

5. S výherci bude domluven termín a místo předání výhry a to nejpozději do 14 dní od vyhlášení vítězů na webu https://www.pepi.cz/soutez . O způsobu předání výhry rozhoduje Organizátor po dohodě s výhercem.

6. Organizátor si vyhrazuje právo kontaktovat pouze výherce. Není povinen informovat všechny soutěžící o výsledcích soutěže. Výherci budou uvedeni na webu https://www.pepi.cz/soutez

V. Vyloučení z Akce

 1. účasti na Akci jsou vyloučeny osoby, které nedodrží pravidla Akce, nebo jakýmkoli způsobem nevyhoví pravidlům Akce.

 2. Akce se nevztahuje na zaměstnance firmy GT ONE s.r.o.

 3. Organizátor Akce je oprávněn konečnou platností vyloučit takového účastníka, u něhož budmít podezření, že takový účastník dosáhl své účasti v Akci podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky Akce. Toto rozhodnutí organizátoraje konečné, bez možnosti odvolání.

VI. Ochrana osobních údajů

 1. Účastí v Akci vyjadřuje účastník souhlas s Pravidly Akce, zavazuje se je plně dodržovat a uděluje Organizátorovi výslovný souhlas se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů tj. jméno, příjmení, adresa (ulice, číslo popisné, PSČ, město)datum narození, emailová adresa, telefonní číslo (dále jen „údaje“) Organizátorem jako správcem, a to pro účely vyhodnocení této Akce, zasílání informačních emailů týkajících se Akce, a dále souhlas se zařazením těchto údajů do databáze Organizátora a s následným zpracováním jím poskytnutých osobních údajů marketingovým účelům Organizátora, tj. k nabízení výrobků a služeb, informací o pořádaných akcích, aktivitách, službách a výrobcích, jakož i k zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změnách některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, a dále pro statistické, technické a jiné personální vyhodnocení, a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně však na dobu 2 let) s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje, které účastník sdělí správci a udělí souhlas s jejich zpracováním průběhdoby pro zpracování jeho osobních údajůPo uplynutí nejzazší doby pro zpracování osobních údajů a za předpokladu, že účastník neobnoví svůj udělený souhlas se zpracování jeho osobních údajů, budou jeho osobní údaje anonymizovány. Účastník zároveň dává souhlas k profilování jeho osobních údajů pro účely výběru nejvhodnějších nabídek pro účastníka ve smyslu zasílaných obchodních sdělení. Účastník dále souhlasí s tím, že Organizátor jako správce je oprávněn předat jím poskytnuté osobní údaje jinému zpracovateli nebo správci, a to pouze za splnění podmínek dle ust. § 5 odst. 5 a odst. 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Organizátor je správcem osobních údajů.

 2. Účastník bere na vědomí, že má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména má právo na opravu těchto osobních údajů, právo požádat Organizátora o vysvětlení, právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokováním nesprávných osobních údajů, provedení jejich opravy, doplnění nebo jejich likvidace. Udělení souhlasu je dobrovolné a tento svůj souhlas může kdykoli bezplatně a písemně odvolat na adrese sídla Organizátora. Odvolání tohoto souhlasu před vyhlášením výsledků Akce má za následek vyřazení účastníka z Akce. V případě pochybností o dodržování práv Organizátorem, jakožto správcem osobních údajů, se může soutěžící obrátit na Organizátora a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Organizátor touto Akcí nepřebírá vůči účastníkům žádné jiné závazky a účastníci Akce nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora než uvedená v těchto pravidlech.

2. Na výhry se nevztahují ustanovení o právech z vadného plnění. Výherce není oprávněn výhry reklamovat. Organizátor nenese odpovědnost z vadného plnění.

3. Organizátor je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v Akci, a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce s Akcí spojené. Případné námitky informace o průběhu Akce lze písemně zasílat na adresu Organizátora, emailem na adresu: info@pepi.cz

4. Úplná pravidla Akce jsou účinná dnem: 10. března 2019